Samtykke til anvendelse af billeder mv.

Anvende og offentliggøre billed- og videomateriale i forbindelse med markedsføring/branding på hjemmesider, Facebook og Instagram med det formål at vise aktiviteter, undervisningssituationer i kulturskolen.
Du gøres opmærksom på, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes over for kulturskolen – både helt og delvist. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske på mail til kulturskolen.
Vi sletter altid offentliggjorte billed- og videomateriale efter 2 år. Du kan læse mere om vores håndtering af personoplysninger og dine rettigheder på kommunens hjemmeside: Vi passer på dine oplysninger - Jammerbugt Kommune.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Jammerbugt Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
CVR-nr.: 29189439
Telefon: 7257 7777
Mail:

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller vores sikkerhedsrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller sikkerhedsrådgiver på følgende måder:
· På e-mail:
· På telefon: 7257 7777 (og spørge efter sikkerhedsrådgiveren eller DPO`en)
· Ved brev: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Att.: DPO.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

· Dit barns og dine personoplysninger bliver brugt til registrering ifm. almindelig elevadministration i forholdt til barnets tilmelding/tilknytning til Kulturskolen. Derudover anvendes dine personoplysninger i forbindelse med opkrævning af betaling for den/de valgte ydelser ved Kulturskolen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
· Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og e.
· Folkeoplysningsloven
· Bekendtgørelse om musikskoler
· Bogføringsloven

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

· Almindelige personoplysninger (navne, adresser, tlf. nummer)
· Personnumre.
· Sundhedsoplysninger i forbindelse med sygdom hos undervisere eller elever.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
I Jammerbugt Kommune benytter vi databehandlere. Det kan eksempelvis være IT-leve-randører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for kommunen efter vores in-struks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger, selvom vi overlader oplys-ningerne til databehandlere. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

I Jammerbugt Kommune er det kun ansatte, som arbejder med det sagsområde, som din sag vedrører, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har desuden tavshedspligt.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, herunder f.eks. fordi vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Længden på opbevaringsperioden afhænger af en række forskellige forhold.

Som udgangspunkt gemmes data 5 år efter den sidste afregning er foretaget.

Ved vurderingen af, hvor længe vi har brug for at gemme dine oplysninger, lægger vi vægt på om sagen er aktiv, hvornår sagen blev afsluttet og muligheden for, at den kan blive ak-tuel igen. Vi lægger også vægt på hvilke typer af oplysninger, der indgår i sagen.

Vi har vedtaget en række slettepolitikker på baggrund af ovenstående parametre.

Visse sagsrelaterede oplysninger skal dog afleveres til arkiv, før de slettes hos Jammer-bugt Kommune. Det følger af arkivloven. Derfor vil nogle af vores sager skulle afleveres til arkiv, før vi kan slette dem hos kommunen.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger baserer sig på et samtykke i henhold til data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunk-tet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde alene indhenter dit samtykke for at overholde forvaltningsretlige principper og retssikkerhedsloven (men ikke i henhold til da-tabeskyttelseslovgivningen). I disse tilfælde vil en tilbagekaldelse af et samtykke ikke nød-vendigvis betyde, at vi ikke må fortsætte behandlingen af din oplysninger.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behand-ling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet/berigtiget. I de fleste tilfælde skal du dog være opmærksom på, at vi som kommune alene kan tilbyde at tilføje dine eventu-elle rettelser/bemærkninger på sagen, hvis du ikke er enig i de oplysninger, vi har registre-ret.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlæg-ges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfunds-interesser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores legitime eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, alminde-ligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder og om Jammerbugt Kommunes behandling af personoplysninger på: www.jammerbugt.dk.