Regler og praktiske oplysninger

IND- OG UDMELDELSE

Tilmelding til Kulturskolens aktiviteter kan ske når som helst og optagelse finder sted, såfremt der er plads på det ønskede hold/instrument.

Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding, kan du ringe til Kulturskolens kontor på tlf. 72 57 82 40, mandag-torsdag kl. 9:00-12:00. (Telefonen er lukket fredag).

Ved skoleårets start modtager du et brev med oplysninger om tid og sted for undervisningen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor og fritagelse for betaling kan kun finde sted under skærpede omstændigheder, f.eks. flytning fra kommunen.
 

BETALING

Betalingen for en hel sæson fordeles på 3 rater med betalingsfrist henholdsvis den 10. oktober, 10. december og 10. marts. Dans opkræves dog med fuld pris i 1 rate. Hvis man starter efter sæsonstart, reguleres prisen herefter, så man kun betaler for det antal undervisningsgange, der er tilbage i sæsonen. 

Til priserne lægges et engangsbeløb på 75.- kr., der dækker kopier, Copy-Dan afgift mv. Dette gælder dog ikke for billedskolen og dans.

Opkrævningerne udsendes af Jammerbugt Kommune til betalers e-boks.

Ved for sen betaling opkræves restancegebyr jf. kommunens regler herfor.

Manglende betaling kan medføre udelukkelse fra undervisningen.
 

PRØVETID

Prøvetid for nye elever er to måneder. Hvis eleven stopper indenfor prøvetiden, betaler vedkommende kun for det antal timer, han/hun har deltaget i undervisningen. Hvis eleven fortsætter efter prøvetiden, er tilmeldingen økonomisk bindende for hele sæsonen. Kontoret skal have skriftlig besked inden udgangen af prøvetiden, hvis eleven ikke ønsker at fortsætte efter prøvetidens ophør.

Ved kortere undervisningsforløb kan der være andre regler for prøvetid. I så fald meldes det ud inden opstart.
 

FRAVÆR

Elevers fravær erstattes ikke. Afbud meldes til læreren. Bliver en lærer syg, meldes der afbud til hjemmet på sms og mail - og vedr. børn i indskolingen (0. - 3. klasse) meldes afbud desuden til pågældendes elevs skole/SFO. Læreren kan være fraværende 3 undervisningsgange på et fag uden erstatningspligt herfor. Al fravær herudover erstatter vi med undervisning eller tilbagebetaling af beløb svarende hertil. 

I tilfælde af ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer og lignende, forpligtiger Kulturskolen sig ikke til at erstatte evt. aflyst undervisning.

Tilbagebetaling af tabt undervisning opgøres efter sæsonafslutning. Beløbet indsættes på betalers NemKonto.
 

INSTRUMENTER OG NODER

Det forudsættes, at eleven selv har eller anskaffer sig et instrument. Kulturskolen råder dog over et antal instrumenter, der lejes ud. Se priser i prislisten.

Kontakt Kulturskolen og hør om mulighederme
 

FERIER

Kulturskolen følger som udgangspunkt folkeskolens ferieplan. Da vi underviser færre uger, begynder vi senere og slutter tidligere, og juleferien er lidt længere end folkeskolens. Se ferieplanen på hjemmesiden.
 

ØVNING- OG ØVETIDER

Du kan efter aftale låne lokaler til øvning. I takt med ønsker og muligheder fordeler kulturskolen øvetider i undervisningslokalerne til elever på klaver, keyboard, slagtøj, sammenspil m.v. Der er endvidere mulighed for at eksterne brugere kan leje sig ind i vore øvelokaler, efter aftale med kontoret.

Det forventes, at man som elev i kulturskolen selv administrerer sin øvning, således at man får et fornuftigt udbytte af undervisningen.

Hvis en elev i længere tid har udvist forsømmelse og sjusk m.h.t. fremmøde eller øvning, forbeholder kulturskolen sig ret til at bortvise denne elev.